Projecten


We zijn actief als partner in tal van onderzoeks- en demonstratieprojecten in België en Nederland. We werken daarbij nauw samen met onderzoeksinstellingen waar we vanwege onze uitgebreide terreinkennis de ideale partner vormen voor onderzoek op bedrijfsniveau.
Recente projectmedewerking:
Jaar Beschrijving
2024-2026 Win Win project Grote grazes voor weidevogels ism biologisch melkveebedrijf De Witte Liereman en Natuurpunt, in opdracht van de Vlaamse Overheid
2023-2026 EU-Farmtopia project: Smart digital tools for small ruminants: Methane monitoring and adding ChatGPT to Ovipedia and Capripedia
2023-2025 CCBT-project 'Ammoniakreducerende maatregelen bio herkauwers'
2023-2025 GeLaNa – Gemeenschap, Landbouw en Natuur iop EU, VLM en provincie Antwerpen

Het project beoogd het verkleinen van de afstand tussen de gemeenschap en landbouw enerzijds en tussen landbouw en natuur anderzijds, wat als het ware een volledige inbedding in de maatschappij betekent. Het bestaat uit de opzet en ondersteuning van een korte ketenverhaal voor en door bioboerderij De Witte Liereman in samenwerking met lokale actoren, uit het verdiepen van de samenwerking tussen De Witte Liereman en Natuurlandschap de Liereman via begrazing en verkoop van hoeveproducten en uit het opzetten van een vernieuwende veldproef (Bokashi) die een win-winsituatie beoogd tussen natuurgebieden en landbouwers in heel Vlaanderen.
2022-2024 Natuurlijk melkpoeder in de biologische geitenhouderij ism CCBT en Odisee Hogeschool, in opdracht van de Vlaamse Overheid
2022-2024 Naar een biologisch verantwoord methaan onderdrukkend rantsoen (Biomora) ism Universiteit Gent en Inagro, in opdracht van Vlaamse Overheid
2022 AgroVeerkracht ism Rurant, Boerenbond en Provincie Antwerpen
2021-2023 SaNa ProRund: samenwerking met natuurgebied als kwalitatief productiesysteem voor een biologisch melkveebedrijf De Witte Liereman ism Natuurpunt, in opdracht van de Vlaamse Overheid
2021-2023 CCBT project ism Inagro: Zonnekroon als klimaatrobust gewas en regenwormen ter preventie van droogtestress bij ruwvoergewassen
2021 Win-Win-project Landbouw-Natuur / klimaatbestendige landbouw op biomelkveebedrijf De Winning ism Innovatiesteunpunt
2021 Stikstofefficiëntie optimaliseren op gangbare en biologische nederlandse melkvee- en melkgeitenbedrijven in opdracht van Louis Bolk Instituut
2020 Ontwerp melkschapen- en melkgeitenbedrijf in Turkije ism bedrijfsadviseur Haim Leibovich uit Israël
2020-2022 Bolucap project: ontwikkeling monitoringsbolus voor melkgeiten met steun van Vlaio
2020-2022 CCBT project ism Inagro en Odisee: Voederbomen voor bio-herkauwers
2019-2020 Win-Win-project Landbouw-Natuur / klimaatbestendige landbouw in de Gulpvallei ism Mieco-effect
2017-2021 ARO-koplopers : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
2018-2020 PDPO-project ism Innovatiesteunpunt en Boerenbond : De Klimaatploeg : hoe run je een landbouwbedrijf klimaatvriendelijk?
2019 Bedrijfsstudie Beverbeek in opdracht van KULeuven en in samenwerking met Mieco-effect en Kurt Sannen Advies
2018-2019 CCBT-project ism Inagro : Bedrijfseconomische consequenties van diverse ontwikkelingspaden binnen biologische melkveehouderij
2018-2019 CCBT-project ism Inagro : Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen
2017-2018 CCBT-project ism Inagro : BBB ‘Bio Beter Beweiden’: breng je beweiding in topvorm
2017-2018 Project ism Mieco-effect : Natuurboeren : een bedrijfseconomische rekentool voor het beheer van natuurgrasland door landbouwers
2016-2019 EU-project : 4D4F : data driven dairy decisions  for farmers
2016-2017 CCBT-project ism Odisee : Alternatieve methoden voor de preventie of behandeling van een knelpuntziekte in de biologische geiten- en rundveehouderij in Vlaanderen
2016-2017 CCBT-project ism Inagro : GPS van mengteelten & fosfor in stalmest
2016-2017 CCBT-project ism Inagro : ‘Graasgraan’ in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven
2015-nu Interreg-project ism Mieco-effect : Groot-Saeftinghe: het telen van kiekendiefvriendelijke gewassen
2015-2017 ARO : Valoriseren en herwaarderen van de open ruimte in Oud-Turnhout, Ravels en Arendonk
2015-2017 Opdracht ondersteuning landbouwers bij aangaan vrijwillige samenwerking ten behoeve van het soortenbeheersplan Antwerpse haven met speciale aandacht voor Bruine Kiekendief. In opdracht van Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, ism  Mieco-effect bvba
2016-2016 CCBT-project ism Inagro : eiwitvoorziening bij biologisch vee
2014-2016 project ism Mieco-effect : Opmaak alternatief inrichtingsplan voor de Berendrechtse polder
2014-2015 CCBT-project ism Inagro: Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer
2013-2016 Welzijnsevaluatie bij melkgeiten ism Hogeschool Odisee
2013-2014 CCBT-project ism Inagro: Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee
2013-2015 EU Leonardo Da Vinci partnership projects   : European Agricultural Training – renewing skills for experienced Organic advisers
2012-2015 Inhoudelijke medewerking studiedagen biologische geiten- en schapenhouderij in Duitsland ism Bioland, Duitsland
2012-2015 ADLO-project ism ILVO : Bio in Beeld
2012-2013 CCBT-project ism Inagro: Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw
2012-2013 CCBT-project: Opvolging coccidioseproject, impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie
2011-2016 EU-project ism ILVO :Sustainable Organic and Low-input Dairying (SOLID), ILVO
2011-2013 ADLO demonstratieproject ism Inagro, BB, IlVO : Efficiënt gebruik kengetallen melkvee voor optimalisatie bedrijfsvoering
2011-2012 CCBT-project ism Inagro : Teelttechniek kruiden voor gezond vee
2011-2012 CCBT-project : Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee
2010-2013 Onderzoeksproject ADLO : Naar een efficiëntere mineralenbenutting in de voeding van biologisch melkvee ,UGent Faculteit Diergeneeskunde
2010-2011 CCBT-project, Gebruik van biologische stalmest op grasland, PCBT
2010-2011 CCBT-project, Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij, Proefbedrijf voor de Veehouderij, Hooibeekhoeve
2010 CCBT-project Mineralen en spoorelementenvoorziening voor biologisch vee via kruiden in weiland, PCBT
2010-2015 Project Bio-bedrijfsnetwerken, Bioforum, Landwijzer en Louis Bolk Instituut
2008-2009 Mineralenonderzoek koe-geit-schaap in samenwerking met Louis Bolk Instituut en WUR
2007-2009 ADLO-project : Netwerk herkauwerbedrijven als inspiratiebron voor 100 % biologisch voeder met PCBT en Louis Bolk Instituut
2007-2009 Onderzoekproject biologische geitenhouderij BIOGEIT bij Louis Bolk Instituut voor Groene Geit Nederland
2007-2009 Communicatieproject LNV : Bedrijfsnetwerk biologische geiten- en schapenzuivel bij Louis Bolk Instituut Nederland
2006-2010 Kostprijsberekening Biologische geitenhouderij voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland in opdracht van Productschap Zuivel
2006-2009 Alternatieve bedrijfsvoering met grasklaver als basis voor gangbare melkkoeien naar aanleiding van verstrengde mestwetgeving in Nederland voor Duinboeren, Louis Bolk Instituut
2006-2007 Voorbeeldbedrijven bio melkveehouderij, PCBT, in opdracht van ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
2006-2007 Mineralen en Vitaminen voorziening bij biologische melkvee, UGent, in Opdracht ALT, Ministerie van Vlaamse Gemeenschap
2005, 2008, 2009 Updates omschakelingsbrochure biologisch melk-en vleesvee voor Bioforum
2005 Ggo-mijdend koeien voeren met grasklaver als basis, Greenpeace
2005 100% bio voeder aan geiten voor Groene Geit, Louis Bolk Instituut Nederland